Stantech - technika spawalnicza
Nazwa: Producent: Kategoria:

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.STANTECH.pl

 

§1 Strony transakcji

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.STANTECH.pl jest firma STANTECH JADWIGA STANISŁAW JĘDRASZEK(zwane dalej STANTECH) z siedzibą w Łodzi 92-312 ul. Papiernicza 7. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP:727-18-98-695 (PL7271898695),

 2. Stroną dokonującą zakupów w STANTECH mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zwane dalej Nabywcą.

§2 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione w sklepie na stronie internetowej www.STANTECH.pl.

 2. Wszystkie produkty oferowane w STANTECH są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych STANTECH są podane w złotych polskich.

 4. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.

 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.

 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych STANTECH nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia na towary znajdujące się w STANTECH można składać poprzez:
  a. wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie www.STANTECH.pl
  b. przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklep@STANTECH.pl
  c. przesłanie zamówienia faksem na numer (42) 250-77-00

 2. Zatwierdzając lub przesyłając e-mailem lub faxem zamówienie Nabywca równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez STANTECH, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Nabywców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez STANTECH.

 3. Nabywca ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez wysłanie listu elektronicznego na adres biuro@stantech.pl lub listu poleconego na adres siedziby STANTECH.

 4. Administratorem bazy danych jest STANTECH Jadwiga Stanisław Jędraszak 92-312 Łódź ul. Papiernicza 7

§4 Potwierdzenie zamówienia

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.STANTECH.pl do Nabywcy wysyłany jest automatycznie e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, który rozpoczyna fazę realizacji zamówienia.

 2. W przypadkach budzących wątpliwości STANTECH zastrzega sobie prawo do otrzymania potwierdzenia zamówienia od Nabywcy poprzez zwrotne odesłanie e-maila z zamówieniem lub telefonicznie. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia od Nabywcy rozpoczyna fazę realizacji zamówienia.

 3. Zamówienie może zostać anulowane przez STANTECH w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane e-mailem w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§5 Forma płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  a) -  Za pobraniem - gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
  b) -  Przelewem przed wysyłką towaru. Na stronie internetowej generowana jest przy pomocy portalu www.PLATNOSCI.pl przelew elektroniczny lub wzór druku do przelewu bankowego..
  c)  - Przelewem z odroczoną płatnością - forma dostępna tylko dla firm z którymi uzgodniono stałe warunki współpracy.
  d) - Gotówką - tylko w przypadku osobistego odbioru towaru ze sklepu STANTECH.

 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, zastrzega sobie prawo do:
  a) - ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączną możliwości płatności przelewem przed wysyłką towaru.
  b) - wymagania wniesienia przedpłaty, której wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia.

§6 Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, jaki upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysyłki towaru do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko pełne dni robocze.

 2. Termin otrzymania przesyłki równy jest sumie czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy przesyłki.

 3. Czas dostawy przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj 2-5 dni, natomiast przez firmę kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego lub do 3 dni roboczych w przypadku przesyłek paletowych po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. STANTECH nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 4. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

 5. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów za wyjątkiem, gdy Nabywca wyrazi chęć otrzymania towaru zgodnego z czasem jego realizacji i zgodzi się na wysyłkę częściową. W takiej sytuacji do dodatkowej przesyłki doliczany jest koszt transportu.

 6. STANTECH nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy towaru zostało spowodowane przyczynami od niego niezależnymi a w szczególności działaniem tzw. siły wyższej rozumianej na potrzeby niniejszej umowy jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia ani do zapobieżenia a w szczególności jako katastrofalne działanie sił przyrody (np. powódź, pożar itp.), akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, znaczące zaburzenia życia zbiorowego (np. strajki, rozruchy itp.). STANTECH zobowiązuje się do poinformowania, w miarę możliwości, Nabywcy o wystąpieniu tej zewnętrznej przyczyny i zrealizować zamówienie niezwłocznie po jej ustaniu.

§7 Dostawa towaru

 1. Na terenie Polski zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

 2. Koszt dostawy poza granice Polski jest każdorazowo ustalany przez pracownika STANTECH. Kontakt z nim jest możliwy pod adresem sklep@stantech.pl lub numerem telefonu (42)250-77-70.

 3. Podczas odbierania przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania przesyłki, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności oraz skontaktowania się jak najszybciej z STANTECH w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 4. Do przesyłki dołączany jest dokument zakupu, a na życzenie Nabywcy wystawiana jest faktura VAT na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.

§8 Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w STANTECH są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Okres gwarancji jest różny w zależności od wystawcy gwarancji. Czas gwarancji produktu widnieje w jego opisie na stronach STANTECH.

 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W pozostałych przypadkach w celu reklamacji towaru należy skontaktować się bezpośrednio ze STANTECH.

§9 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności towaru z zamówieniem należy postępować zgodnie z §7 p.3. STANTECH dołoży wszelkich starań aby niezwłocznie ponownie skompletować i dostarczyć brakujące towary bez obciążania Nabywcy dodatkowymi kosztami.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Nabywcom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odbioru produktu.
  Wskazane prawo nie przysługuje Nabywcom konsumentom w wypadkach:
  a) - jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte, za zgodą Nabywcy, przed upływem owego dziesięciodniowego terminu,
  b) - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
  c) - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) - świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).
  e) - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) - dostarczania prasy,
  g) - usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 3. Zwracany w trybie opisanym w pkt. 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku jeżeli towar zostanie zwrócony w stanie zmienionym lub uszkodzonym Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt na adres: STANTECH 92-312 Łódź ul. Papiernicza 7. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki STANTECH ma zwrócić zapłatę. STANTECH w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, STANTECH dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy. Przesyłki ze zwrotem towaru przesyłane do STANTECH za pobraniem lub na koszt STANTECH nie są przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy. Odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do sklepu STANTECH w stanie nienaruszonym ponosi Nabywca. Przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub utracenia przesyłki Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

 5. Różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy nie stanowią podstawy reklamacji.

§10 Inne postanowienia

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych STANTECH nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 2. Zespół STANTECH dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych na witrynie internetowej były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz na przechowywanie i przetwarzanie przez STANTECH danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby STANTECH.

 

 

powrót do góry